MEDIA & GALLERY

ชาบูตง ราเมน : ทงคตสึ ราเมน ขนาดเล็ก 189.- หรือ ทริปเปิ้ลชาชูด้ง 139.-

เคเอฟซี : บัตรใช้แทนเงินสดสำหรับใช้ในครั้งถัดไป มูลค่า 100.-

เปปเปอร์ ลันช์ : ข้าวเปปเปอร์หมู มูลค่า 129.-

ซิซซ์เล่อร์ : เมนูทานเล่น 4 เมนู ได้แก่ หมูแดดเดียว .สะเต๊ะไก่ มูลค่า 99.- หรือ กุ้งกรอบคลุกงา,ปีกไก่ทอด มูลค่า 109.-

สเวนเซ่นส์ : ไอศครีม มูลค่า 99.- (โปรโมชั่นเฉพาะสาขาเซ็นทรัลเวิลด์ ทีเดียวเท่านั้น)

เทนยะ เทมปุระ : เทนด้ง มูลค่า (139 บาท)

เดอะ พิซซ่า คอมปะนี : พาสต้าผัดขี้เมาไส้กรอก, พาสต้าแฮมและเห็ดในครีมซอส, พาสต้าซอสไก่สับ หรือ พาสต้าขี้เมาไก่ มูลค่า 119.-

เดอะเทอเรส : คอหมูย่าง-ขลุ่ยข้าวเหนียว น้ำจิ้มแจ่ว 169.-

โยชิโนยะ : ข้าวหน้าหมู ขนาด R (มูลค่า 119 บาท)

คัตสึยะ : ชุดทงคัตสึ สันนอก (ขนาดปกติ) มูลค่า 149.-

วิธีการรับสิทธิ์

คุณรัชนก ภูวดลไพโรจน์

1.คุณพีละดา สุขใส
2.คุณวิมลศิริ เงินแพทย์
3.คุณวิภาสิริ ชื่นวิเศษ
4.คุณวัลยา จันทร์วิทยานุชิต
5.คุณธนิษฐา วารีทวีทรัพย์
6.คุณกัลยา สอวัฒนชาติ
7.คุณผดุง โศภัตวรพงศ์
8.คุณสมบูรณ์ อรัญเจริญวัฒน์
9.คุณอมรินทร์ ศรีจักร์
10.คุณชมพูนุช พงศ์พิรุฬห์
11.คุณพรรณพัฒน์ รุจิรอาภรณ์
12.คุณประเทือง เผ่าดิษฐ
13.คุณชยาภรณ์ เลิศมนไพโรจน์
14.คุณภัสสย์ภรณ์ สุภาภรณ์ประดับ
15.คุณบุสรี จันทร์ทวี
16.คุณสุวรรณา บุญแจ่ม
17.คุณปรินทร์ ศิริพันธ์
18.คุณพิชญาภา ฟูกัน
19.คุณดวงกมล ชัยดรุณ
20.คุณสรัญญา สุคันธจันทร์

1.คุณนุจนารถ ชิตธีระวัฒนา
2.คุณบอล ล้อประเสริฐกุล
3.คุณจินต์จุฑา ศรีสมบูรณ์สกุล
4.คุณสุธนี แซ่ลิ่ม
5.คุณสุกัญญา ชุมผล
6.คุณนันทิพา กันทาแก้ว
7.คุณจิตรา ก่ออมรทรัพย์
8.คุณวรัสยา ปิ่นสุภา

1.คุณอัฟฎอล อาแว
2.คุณปุญญานิช ชำนิการ
3.คุณธนวัฒน์ ศาศวัตวงศ์
4.คุณวาสนา อภินิหาร
5.คุณคณพศ พัชรธนานพ
6.คุณอนงค์ศรี สุวรรณรัตน์
7.คุณอาภากร นิยมไพโรจน์
8.คุณอัญชลี แสงคุ้ม
9.คุณจิราภา เลิศปรีชาพันธ์
10.คุณฑิฆัมพร กาละจิตต์
11.คุณสมพร มงคลสุนทรโชติ
12.คุณชนิดา ฝูงพิทักษ์
13.คุณนพรุท หยงสตาร์
14.คุณTHANATHON KIRATIPASUK
15.คุณเบญจพร เจียรานนท์
16.คุณนวลลออ มานะพันธุ์พงศ์
17.คุณชาลิติ วทานิยปราโมทย์
18.คุณวลีรัตน์ ชิโนดม
19.คุณพีรายุ ศิริสมพล
20.คุณวัลยา จันทร์วิทยานุชิ

1.คุณจุรีพร ศรีสวัสดิ์
2.คุณกฤษริน ทิพยธารากุล
3.คุณธณัช โสมจันทร์
4.คุณเนตรน้ำพิศ เส็งสมุทร
5.คุณธัญญาภัทร์ จีระกุลธนันต์
6.คุณเอมมิกา สกลวิทยานนท์
7.คุณจุรีพร ศรีสวัสดิ์
8.คุณศศิกานต์ วิบูลยศรินทร์

เทนยะ เทมปุระ : เทนด้ง มูลค่า (139 บาท)

เดอะ พิซซ่า คอมปะนี : พาสต้าผัดขี้เมาไส้กรอก, พาสต้าแฮมและเห็ดในครีมซอส, พาสต้าซอสไก่สับ หรือ พาสต้าขี้เมาไก่ มูลค่า 119.-

เดอะเทอเรส : คอหมูย่าง-ขลุ่ยข้าวเหนียว น้ำจิ้มแจ่ว 169.-

โยชิโนยะ : ข้าวหน้าหมู ขนาด R (มูลค่า 119 บาท)

คัตสึยะ : ชุดทงคัตสึ สันนอก (ขนาดปกติ) มูลค่า 149.-

วิธีการรับสิทธิ์

top
close