Top Spender Central Summer Plays 2021 | CentralFestival Pattaya Beach : Asia’s Largest Beachfront Shopping Complex

BEAUTY & SMART | FACE SKIN

Top Spender Central Summer Plays 2021

15Jun21 09.22

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล Top Spender
จากแคมเปญ “Central Summer Plays 2021

รางวัลที่ 1 แพ็กเกจบัตรกำนัลห้องพักที่ Hyatt Regency Koh Samui ประเภทห้อง King Bed Ocean View จำนวน 3 วัน 2 คืน มูลค่ารางวัลละ 11,870 บาท • จำนวนรวม 48 รางวัลทั่วประเทศ
1. จินดา สุธีพงศ์โสภณ
2. ณัทกาญจน์ ยังกีรติวร
3. รภัสสกุล ตั้งธนะพงษา
4. อินท์ชลิตา พูลสวัสดิ์
5. อารยะ พจน์ศิริ
6. รัชชดา อัครรัฐวงศา
7. KUNYAPAT VAICRUEN
8. อำนาจ งามจริง
9. ศักดิ์ชัยศิริ จองลนเพชร
10. นายยศเมธา จันทรวิโรจน์
11. ณัฐวดี พรหมปัญญา
12. กานต์ อินต๊ะใสย์
13. วรวรรณ์ ลีวีระวงษ์
14. วิทย์สรัช สุขวัฒนศิริ
15. กฤศวัสส์ เกียรติรัตนโกศล
16. อานนท์ ปุ้ยตนะกูล
17. บุศรินทร์ บุญมีพิพิธ
18. วรา บุญมีพิพิธ
19. เพ็ญพิมล นิรานนท์
20. สุมิตรา ไตรรัตนธาดา
21. อุบล อินทร์ฟ้าแสง
22. ณฐพัฒธ์ วงศ์สารพิกูล
23. วลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์
24. อาทร เอื้อบํารุงจิต
25. สุกานดา คงคา
26. สุภารัตน์ ตัณศิริชัยยา
27. นารา อิสรารังสรรค์
28. ภวนันท์ บุญเกศ
29. ธนิสร์ภัส แสงทอง
30. พงศ์เพชร นิยมวานิช
31. ธณัช โสมจันทร์
32. อัญชลี เตมานนท์
33. วานัส ศริโรดารัตน์
34. ศรัณยู อิ่นคำ
35. เทพวรรณ ม้าประเสริฐ
36. สุวิมล เกียรติปัญญา
37. อนิลรัตน์ นิติสาโรจน์
38. อานนท์ อำนาจวิชญกุล
39. บัญญพนต์ อัศวเลิศกมล
40. สุวพร ตรรกพงศ์
41. สุวิศา วัฒนวงศ์
42. ศุภิกา มาพึ่งพงศ์
43. ณัฐสิยา เขียวลี
44. วทัญญู ด่านวิไลกิจ
45. กฤติยา จันเกษม
46. ลักขนา แป้นสกุล
47. ทรรศน์กมล ศรีคำภา
48. แพรว เหมือนเงิน
รางวัลที่ 2 สิทธิ์ที่จอดรถพิเศษของ The 1 Exclusive Parking Area เป็นเวลา 9 เดือน จำนวน 100 รางวัลทั่วประเทศ
1. ศิริสวัสดิ์ ลาลาภ
2. นิฐิพงศ์ วัจนวรานันท์
3. อุษณีย์ ภูวบัณฑิตสิน
4. พลอยไพลิน ลาภธนวรกุลชัย
5. อัจฉรา ผ่องแผ้ว
6. ลัดดา ชูเส็ง
7. จงกลพร ภู่กลาง
8. ภาสุรี โอสถานุเคราะห์
9. ธัญยธรณ์ วัฒน์ชนพัฒน์
10. สุมลฑา มีเจริญ
11. ปัณฑิตา ลังกาพินธุ์
12. อภิวัฒน์ เจนจัดการ
13. วิชุวรรณ ตั้งพงศ์ปราชญ์
14. พชร กาญจนวิสิษฐ์ผล
15. พุชฌงค์ ทิมรัตน์
16. ปุญญาดา อาจณรงค์
17. ภาสกร ล้อเพ็ญภพ
18. พชร ภูริภัทรพันธ์
19. ผุสดี เยี่ยมสวัสดิ์
20. ประยูร อางนานนท์
21. กันตพัฒน์ พงศ์พรพรต
22. อุไรภรณ์ หินอ่อน
23. วศิลป์ สการะเศรณี
24. พิทยาคม เนียมวงศ์
25. ณัฐสิทธิ์ ศิริรักษ์
26. มานะชัย เปล่งเจริญศิริชัย
27. ขวัญฤทัย สำเนียงดี
28. ปัทมาภรณ์ พวงศรี
29. ฐณะวัฒน์ จิรรัชเศรษฐ์
30. พิมลพรรณ ยิบมันตะสิริ
31. จงรักษ์ ศรหิรัญ
32. พิมพร คาร์ที
33. รุ่งนภา ศรุติไพศาล
34. เกศรา ภู่ระหงษ์
35. ดวงกมล บรรณวิรุฬห์
36. ศิริพร ลีเลิศวราวงศ์
37. ชานนท์ แตงโสภา
38. ชนิสรา เครือขอน
39. ปริวรรต สุริยา
40. ฟ้ารุ่ง ทองดี
41. ชิณณะเวช สว่างวิบูลย์พงศ์
42. อรดี สุวรรณรัตน์
43. ชญาดา แป้นสกุล
44. วิไลรัก จันทรภิญโญ
45. HUANG CHENGCHUNG
46. ดรินทร์ธร ใจเทพ
47. ภัทรวดี นามวงศ์
48. มณีฉาย เป่าสูง
49. เกษสุดา ดาวสดใส
50. ต้อม จันทร์รัตน์
51. พิชชา รุจิระวิโรจน์
52. อารดา วิเชียรวรรณ
53. นิตยา พาหุโยธินคุณา
54. ปกรณ์ ปฏิพิมพาคม
55. อัจซูชิ มัตซูโอะ
56. ปัณฑิตา สุรเนาวรัตน์
57. เยาวดี ตั้งคำ
58. จุฑารัตน์ ฉินทปรปักษ์
59. อัญชลี สาตรพันธ
60. ภัฏ โรจนกุลวรรธ
61. นิรันดร จันทร์บุญนาค
62. ชวโรจน์ ดำขำ
63. ปัถยา สิทธิพงศ์สาร
64. สุภา เวชกุล
65. สุชัย ล้อมวงลกิจ
66. ฐิติวัลคุ์ เหมือนมนัส
67. CHINNACHOT SANGPRAKHONG
68. ชนาธิป ผาริโน
69. ชุตินันท์ ตันติวิกรม
70. เดือนฉาย วชิรวุฒิพงษ์
71. พัฐสุดา พัฒนสุวรรณา
72. คามิน สิริวันต์
73. ชาลี เอื้อไพบูลย์
74. พิชัย รัตนธรรม
75. นสจักราภรณ์ โพธิโกสุม
76. ธนวดี บัวเกิด
77. ภุมรา จันทรสุรินทร์
78. ณัฐพันธ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
79. สุพีชา อาศรัยผล
80. ธราธร ธารนพ
81. LIN LIN
82. นางวาสนา มณฑรักษ์
83. ปิยนันท์ โฆษิดาพันธุ์
84. กนกพร สัยยะสิทธิพานิช
85. กฤตชญาภา บุณยกฤตนันท์
86. จินตนา ทิตาราม
87. คมพิสุทธิ์ ตั้งคำ
88. ธงชัย สารข้าว
89. อรชุมา กิจจาบัณฑิต
90. ธรติพันธ์ มิตรยอดวงศ์
91. วราภา บุญนภาศักดิ์
92. ณัฎฐ์กฤตา จันทร์วัฒนสิน
93. วิชัย ศรีรัชตระกูล
94. คณาธิป ธีรธีป
95. สุภาภรณ์ งามประเสริฐชัย
96. พัชรภรณ์ งามนิรัตน์
97. เกริกชัย วุฒิฐากูร
98. พิชญาภรณ์ สิทธิตัน
99. ญาดา วิบูลย์พงศ์
100. จนัญญา เลอศักดิ์พัฒนกุล
เงื่อนไขรวม
โปรดตรวจสอบข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้า จุดขาย หรือสื่ออื่นๆของแต่ละบริษัทฯ• สงวนสิทธิ์เฉพาะยอดใช้จ่ายจากร้านค้าในโซนพลาซา ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเท่านั้น ไม่รวมใบเสร็จจาก ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล โรบินสัน เซน ท็อปส์ มาร์เก็ต เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ พาวเวอร์บาย ซูเปอร์สปอร์ต บีทูเอส โฮมเวิร์ค ออฟฟิศเมท แฟมิลี่มาร์ท โรงแรมในเครือเซ็นทารา www.central.co.th และ www.jd.co.th ไม่รวมใบเสร็จจากการซื้อเพื่อลงทุน การค้า ขายส่ง การซื้อทองหรือเพชร ไม่รับใบจองสินค้า ใบมัดจำค่าสินค้า การแยกใบเสร็จจากยอดซื้อเพียงรายการเดียว รวมถึงการชำระค่าสาธารณูปโภคและการทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท การชำระเบี้ยประกัน และการเติมเงินในบัตรเติมเงินทุกชนิด หรือการซื้อบัตรแทนเงินสดทุกชนิด รวมถึงใช้บริการ Kerry Express และ ไปรษณีย์ไทย • สามารถรวบรวมใบเสร็จภายในวันและสาขาเดียวกันเฉพาะศูนย์การค้าเซ็นทรัลเท่านั้น • สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ออกโดยเครื่องแคชเชียร์หรือใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ และเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น • สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ทำการลงทะเบียนภายในวันและสาขาที่ซื้อสินค้าเท่านั้น • รับสิทธิ์ในสาขาที่ซื้อสินค้าเท่านั้น • นำใบเสร็จรับเงินไปลงทะเบียนที่จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้า เพื่อรับสิทธิ์หรือลุ้นรับรางวัล • สามารถเลือกใช้สิทธิพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น • สงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิพิเศษต่างๆ การแลกรับบัตรกำนัลแทนเงินสด ของสมนาคุณ และ/หรือการรับสิทธิพิเศษของบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ สำหรับเจ้าของหมายเลขสมาชิก The 1 ที่แสดงบัตรประชาชนและบัตรเครดิตที่มีชื่อ-นามสกุลตรงกันเท่านั้น• สำหรับลูกค้าต่างชาติสงวนสิทธิ์การแลกของสมนาคุณโดยใช้หมายเลขสมาชิก The 1 คู่กับพาสปอร์ต และบัตรเครดิตที่มีชื่อ-นามสกุลตรงกันเท่านั้น • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือ สินค้า หรือสิทธิประโยนช์ต่างๆ ตามที่บริษัทฯเห็นสมควร และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงความผิดพลาดในการพิมพ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด • ของรางวัล Top spender และ Lucky draw เป็นของรางวัลรวมของศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต เซ็นทรัลพลาซา เซ็นทรัลเฟสติวัล เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัล วิลเลจ รวม 33 สาขาทั่วประเทศ • กรณีผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้เยาว์และยังไม่มีรายได้ อนุโลมให้ผู้ปกครองรับสิทธิ์แทนได้ โดยต้องนำหลักฐานมาแสดงตนในวันรับของรางวัล • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและสามารถติดต่อได้เท่านั้น • ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว • ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ • หมดเขตรับสิทธิ์ชิงรางวัล 4 พ.ค.64 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 15 มิ.ย. 64 ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ทุกสาขาและ www.Centralphuket.com,
www.CentralPlaza.co.th www.CentralFestival.co.th, www.Centralworld.co.th หรือ www.Centralvillagebangkok.com • กรณีรางวัลที่ได้รับจะต้องถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่กฏหมายกำหนด • ผู้ได้รับรางวัลต้องชำระค่าภาษี ณ ที่จ่าย • รางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่าของรางวัล ก่อนบวกภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทด้วย • กำหนดจ่ายค่าภาษีของรางวัลระหว่างวันที่ 15-30 มิ.ย. 64 ที่สำนักงานใหญ่ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดและขอสงวนสิทธิ์การรับรางวัล ในกรณีที่ผู้โชคดีมิได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด • ช้อปครบรับฟรีบัตรกำนัลแทนเงินสด จำกัดการแลก 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน/ชนิดรางวัล • บัตรกำนัลแทนเงินสดที่ได้รับสำหรับการใช้จ่ายในครั้งถัดไปโดยมีเงื่อนไขการซื้อขั้นต่ำตามที่บริษัทฯกำหนด • ของรางวัลหรือของสมนาคุณไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสินค้าอื่นได้ทุกกรณี • สงวนสิทธิ์ในการเลือกสีและแบบ หรือรุ่นสินค้าเฉพาะที่บริษัทจัดหาให้เท่านั้น • เงื่อนไขบัตรเครดิตที่ร่วมรายการเป็นไปตามที่บริษัท ฯ และธนาคารกำนหด ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษต่างๆที่จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภายในวันที่ทำการใช้จ่ายเท่านั้น • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การถ่ายภาพผู้ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ • พนักงาน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำ กัด และพนักงานของ ร้านค้าในศูนย์ฯ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ • สอบถามเพิ่มเติมที่ CPN Call Center โทร. 02-021-9999 หรือ www.Centralphuket.com, www.CentralPlaza.co.th www.CentralFestival.co.th, www.Centralworld.co.th หรือ www.Centralvillagebangkok.com
เงื่อนไขรางวัล TOP SPENDERS รางวัลที่ 1- 99 เป็นของรางวัลของศูนย์การค้าเซ็นทรัล 33 สาขาทั่วประเทศ • สำหรับลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายสะสมตลอดแคมเปญสูงสุด 3 ท่านแรกของแต่ละสาขา และมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 350,000.- รับฟรี! แพ็กเกจบัตรกำนัลห้องพักที่ Hyatt Regency Koh Samui ประเภทห้อง King Bed Ocean View จำนวน 3 วัน 2 คืน มูลค่ารางวัลละ 11,870 บาท • สาขาละ 3 รางวัล จำนวนรวม 99 รางวัลทั่วประเทศ • รวมมูลค่ารางวัลทั้งสิ้น 1,175,130บาท • บัตรกำนัลสามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 และไม่สามารถยืดอายุเวลาได้ • ยกเว้นวันเข้าพัก 1 - 5 ต.ค. 2564, 24 ธ.ค. 2564 – 5 ม.ค 2565 และ 29 ม.ค. – 5 ก.พ. 2565 • บัตรกำนัลใช้สำหรับการเข้าพักสองท่านต่อห้อง ในกรณีที่เพิ่มจำนวนแขกท่านที่สามจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ 1,600 บาทต่อคืนรวมอาหารเช้า • สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเข้าพักได้สองครั้งเมื่อแจ้งทางรีสอร์ทอย่างน้อย 7 วันล่วงหน้าก่อนถึงวันเข้าพัก• บัตรกำนัลสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ บัตรกำนัลนี้ไม่มีมูลค่าแทนเงินสดและไม่สามารถออกทดแทนได้ในกรณีที่สูญหายหรือถูกขโมย• บัตรกำนัลสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินในทุกกรณี • ทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ในการรับจองห้องพัก ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องพักที่ว่างในขณะนั้น • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าโดยแจ้งหมายเลขบัตรกำนัลกับฝ่ายสำรองห้องพักและแสดงบัตรกำนัลกับฝ่ายต้อนรับตอนเข้าพัก • ในกรณีที่ไม่ได้แสดงตนในวันที่เข้าพักหรือยกเลิกโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า บัตรกำนัลจะถูกยกเลิกทันที• บัตรกำนัลนี้สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติผู้ถือใบอนุญาตทำงานในไทยเท่านั้น •บัตรกำนัลนี้ไม่สามารถร่วมกับสิทธิประโยชน์ World of Hyatt หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้ • ทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือยกเลิก เงื่อนไขและข้อกำหนดบางประการหรือทั้งหมดในกรณีอันสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • กรณีมีส่วนต่างค่าที่พัก ค่าธรรมเนียม หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นใดเพิ่มเติม ลูกค้าผู้โชคดีเป็นผู้รับผิดชอบชำระตรงให้กับทางรีสอร์ท • ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกประเภทห้อง ได้เฉพาะที่บริษัทฯจัดหาให้เท่านั้น • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ และ/หรือโรงแรมกำหนด • หมดเขตรับสิทธิ์ชิงรางวัล 4 พ.ค 64 เท่านั้น
Top spender รางวัลที่ 100- 199 เป็นของรางวัลรวมของศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั้ง 33 สาขาทั่วประเทศ • สำหรับลูกค้ารางวัลที่ 100-199 ที่มียอดใช้จ่ายสะสมตลอดแคมเปญขั้นต่ำ 250,000.- จากทุกศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั้ง 33 สาขาทั่วประเทศ • สงวนสิทธิ์เฉพาะยอดใช้จ่ายจากร้านค้าในโซนพลาซาที่เข้าร่วมรายการตามที่บริษัทฯกำหนด ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเท่านั้น • รับ 1 สิทธิ์ สติกเกอร์จอดรถในพื้นที่จอดรถพิเศษของ The 1 Exclusive Parking Area เป็นเวลา 9 เดือน • รับสิทธิ์จอดรถได้ตั้งแต่ 1 มิ.ย 64 - 28 ก.พ. 65 เท่านั้น ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั้ง 32 สาขาทั่วประเทศ ยกเว้นเซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา • จำนวนรวม 100 รางวัลทั่วประเทศ • เงื่อนไขสติกเกอร์จอดรถ ขอสงวนสิทธิ์ที่จอดให้กับสมาชิกที่ขับรถมาด้วยตัวเอง รวมถึงลำดับการใช้บริการ และต้องมีสติกเกอร์เท่านั้น • บริการนี้ไม่รวมเงื่อนไขค่าบริการจอดรถแต่ละสาขา • นอกจากนี้ทางห้างฯ และศูนย์การค้าจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย การสูญหายของรถ และทรัพย์สินของท่านขณะจอดในพื้นที่ให้บริการ • สติกเกอร์จอดรถเป็นสิทธิ์เฉพาะบุคคล ห้ามจำหน่ายหรือโอนให้กับบุคคลอื่นโดยเด็ดขาด ทั้งนี้สติกเกอร์ดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท เดอะวันเซ็นทรัล จำกัด • ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและ/หรือเพิกถอน หากมีการทำผิดเงื่อนไขในการใช้บริการทางห้างฯและศูนย์การค้า • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่นำใบเสร็จพร้อมบัตร The 1 บัตรประชาชน และบัตรเครดิตที่มีชื่อ-นามสกุลตรงกันมาลงทะเบียนที่จุดแลกของสมคุณของศูนย์การค้า ตั้งแต่วันที่ 19 มี.ค. 64 - 4 พ.ค.64 เท่านั้น • สามารถรวบรวมใบเสร็จภายในวันและสาขาเดียวกันจากร้านค้าภายในศูนย์การค้า เซ็นทรัล ภูเก็ต เซ็นทรัลพลาซา เซ็นทรัลเฟสติวัล เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลวิลเลจ รวม 33 สาขาทั่วประเทศ

top
close