Tourist Center | CentralFestival Pattaya Beach : Asia’s Largest Beachfront Shopping Complex

BEAUTY & SMART | FACE SKIN

Tourist Center

14Jan20 10.47

ศูนย์การค้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

ให้บริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว สร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยว สร้างความประทับใจ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในการสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่

บริเวณ Tourist Center ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่
ตารางเวลาการเปิด-ปิด ในวันจันทร์ถึงศุกร์ ให้บริการตั้งแต่ 11.00-19.00 น. วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้บริการตั้งแต่ 10.00-18.00 น.

top
close