ประกาศรายชื่อ 120 TOP SPENDERS | CentralFestival Pattaya Beach : Asia’s Largest Beachfront Shopping Complex

BEAUTY & SMART | FACE SKIN

ประกาศรายชื่อ 120 TOP SPENDERS

15Jan21 10.46

12.12 DOUBLE MEGA SALE
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล 120 TOP SPENDERS
ระหว่างวันที่ 3 ธ.ค. 63 – 13 ธ.ค. 63
รับคะแนน The 1 รวม 1,200,000 คะแนน* (รางวัลละ 10,000 คะแนน)

รายชื่อ Top Spenders
คุณสิริพร พนิชการ
คุณนิฐิพงศ์ วัจนวรานันท์
คุณประกิจ วัจนวรานันท์
คุณกันตพัฒน์ พงศ์พรพรต
คุณพิมพ์ศา วรรณะเอี่ยมพิกุล
คุณปกภทท พงศ์พรพรต
คุณอินท์ชลิตา พูลสวัสดิ์
คุณวริศรา ศิริมงคล
คุณวริณญ์ ชิยารัชต์
คุณปิยภรณ์ งานศิริ
คุณพิศมัย บูรณประเสริฐกุล
คุณสุดาพร มั่นเศรษฐ์สิริพันธ์
คุณทัณตาวัต ชัยยศ
DAWN PARRY
KWANANONG PONGKWO
คุณดรินทร์ธร ใจเทพ
คุณชนิดา หอมคล้าย
คุณนงนุช กองแก้ว
คุณมนต์ณภัครณ์ ธีร์ตระกูล
คุณศิริพร ตันสง่า
คุณอรภาวัลย์ วงศ์สิริพิทักษ์
คุณวรรณา บุญรอด
คุณภาสุรี โอสถานุเคราะห์
คุณธนันต์พร พงษ์ลี้รัตน์
คุณลิตา ภูธนโชคทวี
คุณวิทย์สรัช สุขวัฒนศิริ
คุณพูนพรรณ ไชยกุล
คุณชัยพฤกษ์ ตันติ์ทวิสุทธิ์
คุณทิวาวัน ชุนประเสริฐ
คุณจันทร์แรม บุญน้อม
คุณตุลยเทพ เอื้อวิทยา
คุณกิตติศักดิ์ ลิ้มจำรูญรัตน์
คุณวิภาวดี เกียรติวีระศักดิ์
คุณสุชาดา ไตรรัตนธาดา
คุณประไพพรรณ เเท้เจริญกุล
คุณณัฐพล ลี้สกุลพิศุทธิ์
คุณจุฑามาศ อินทร์ยอด
คุณเพชรงาม สุทธิจิรภัทร
คุณวิลาสินี ดวงดีทวีทรัพย์
คุณดลพร เตชะวงศ์
คุณจิระวรรณ โพธิสุนทร
คุณณัฐพัฒน์ สายศิลป์
คุณเจตน์สกฤษฏิ์ สูตรทองคำ
คุณณฐพัฒธ์ วงศ์สารพิกูล
คุณรุ่งนภา หวังสว่างกุล
คุณจุฬารัตน์ เสนาะเกียรติ
คุณสุรสิทธิ์ มังกร
คุณพรพรรณ เสนาะเกียรติ
คุณประนอม เทียนไทย
คุณสิรธิโชค นามวงศ์
คุณสิทธิชัย นามวงศ์
คุณดวงกมล โพธิสุวรรณ
คุณวิชัย กรณปกรณ์
คุณบุญรินทร์ ปิยะปานันท์
คุณศุทธดา เนติภานนท์
คุณพงศกร เกตุประภากร
คุณณัชชารีย์ โรจนะ
คุณคามิน สิริวันต์
คุณอดิศร ปัทมาวิไล
คุณธีระญา เหง้าบุญมา
ZHOU SI SI ZHOU SI SI
คุณมนรดา เอกวานิช
คุณสุมลฑา มีเจริญ
คุณนภัสนันท์ หรรษดล
คุณสิตา สุรรัศมี
คุณรจนา อัศวพิบูลย์ผล
DANIEL JENN
คุณนงนภัส คุ้มพงษ์
คุณกานต์ชนก สารบรรณ
คุณอธิยาพร พงษ์อนันต์
คุณฉัตรภิศาฌ์ โพธิสุวรรณ
คุณตุลยดา ซู
คุณธณัช โสมจันทร์
คุณอัครเดช อุรุพงศา
คุณวิชุวรรณ ตั้งพงศ์ปราชญ์
คุณก่อเกียรติ ชาเจียมเจน
คุณอุไรวรรณ สมสมัย
คุณอัญชลี เตมานนท์
คุณอนุรักษ์ ห่วงประเสริฐ
คุณอัญชลี สองจันทร์
คุณพวงเพ็ชร สุรารักษ์
คุณบดินทร์ แสงแก้ว
คุณมาลีฟี กัวร์นุจจีโอ
คุณชีวากร บัวบาล
คุณมานิตา ยอดเมืองเจริญ
คุณญาณิศา ลาภอาภารัตน์
คุณกมลสิทธิ์ รัตนาวัฒน์วรรณา
คุณดุษฎี ขจรจิตนนท์
คุณเดชา สุวลักษณ์
คุณสายทิพย์ ศรีพูลสุข
คุณจันทร์ทิมา วงศ์ผาสุกสถาพร
คุณอรทัย ศรีพิธานมงคล
คุณภาคิณ วัฒนาบุญเลิศ
คุณหรรษา มีชัยเจริญ
คุณสิรีกานต์ ทรัพย์ทยุตากุล
คุณสิรดนัย ศิริสุนทร
คุณรุ่งเพชร โสนาพูน
คุณยุทธนา พัฒนากิจไพฑูรย์
คุณอานนท์ อำนาจวิชญกุล
คุณอนิรุทธ์ ฉายากุล
คุณสมชาย ชัยยา
คุณฉัตรชัย รัฐภูมิ
คุณคณพัฒน์ รุ่งทวีวัฒน์
คุณไอลดา สาครวิโรจน์
CHEE MING CHONG
คุณพิกุลเเก้ว สาวิกัน
คุณชินพันธุ์ อัญชุลีประดิษฐ์
คุณวิจิตรา พุ่มระย้า
คุณกนกพร ไลภาพ
คุณพัชริศา พัชรินทร์กุล
คุณจุไรวรรณ ตันอิน
huang zheng
คุณศิริศักดิ์ วรฐิติ
คุณจุฬาลักษณ์ เงินจัตุรัส
PHONECHAI KATEKAEW
คุณสุรกฤษฎิ์ กรีดกราย

top
close