ประกาศรายชื่อผู้โชคดีช้อปด้วยใจไทยช่วยกัน | CentralFestival Pattaya Beach : Asia’s Largest Beachfront Shopping Complex

BEAUTY & SMART | FACE SKIN

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีช้อปด้วยใจไทยช่วยกัน

21Sep20 16.38

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล Lucky Draw จากแคมเปญ ช้อปด้วยใจ ไทยช่วยกัน

เซ็นทรัลเวิลด์
รางวัลที่ 1 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางกรุงเทพ-ภูเก็ตจาก Thai Airways รางวัลละ 3 ที่นั่ง และจี้เพชรแท้ Line Collection เพชรน้ำ 99 E Color Diamond HEART CHARM จาก Jubilee รวมมูลค่ารางวัลละ 33,900 บาท

คุณสิรภพ คล้ายพันปี

รางวัลที่ 2 โทรศัพท์มือถือ “Samsung Galaxy S20+” มูลค่ารางวัลละ 31,900 บาท

คุณสุรัฐา ตรีวิศวเวทย์
คุณประยูร อางนานนท์
คุณศักดิ์สิน ล้วนประเสริฐ

รางวัลที่ 3 บัตรกำนัลแทนเงินสด มูลค่ารางวัลละ 1,000 บาท

คุณวไลพร สุวรรณกุลวิไล
คุณนที จันทร์มีชัย
คุณวนภรณ์ คณิตนันทรักษ์
คุณสมชาย รัตนะ
คุณวิยะฎา วิทวัสกุล
คุณSmith Mangmeetakun
คุณกฤศวัสส์ เกียรติรัตนโกศล
คุณปรีดาภรณ์ บุญใส่
คุณสุคนธา เผือกพูลผล
คุณพัชรินทร์ รามสูต
คุณณัทภพ แก้วสัมฤทธิ์
คุณสมฤดี วัฒนกุล
คุณอาภรณ์พรรณ ประเสริฐยิ่ง
คุณชนิตา จันทร์ม่อม
คุณเจนจิรา แซ่ฝง
คุณมาลิน ศศิธวรรณกุล
คุณชาลี สุขสวัสดิ์
คุณธัญวรัษป์ สุขรักษา
คุณสุพรรณี วิศาลรักษ์กิจ
คุณจิรวิร์ ปวิตรปก
คุณจุฑาทิพย์ จิตคะเนการ
คุณนิพาพร อุ่นอุโมงค์
คุณเกษียร เผ่าวนิช
คุณธนาพร จิระเสวีจินดา
คุณจิตตานันท์ พุทธิไตรสิน
คุณยงยุทธ ปริยานนท์
คุณสุภัค สุขสวัสดิ์
คุณรุจิดาภา ศาสตราวาหะ
คุณปาริชาติ กลิ่นเสน่ห์
คุณศรัณย์ รัตนจรัสกุล

เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า

รางวัลที่ 1 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางกรุงเทพ-ภูเก็ตจาก Thai Airways รางวัลละ 3 ที่นั่ง และจี้เพชรแท้ Line Collection เพชรน้ำ 99 E Color Diamond HEART CHARM จาก Jubilee รวมมูลค่ารางวัลละ 33,900 บาท

คุณพัชรวดี อัศวเลิศพานิช

รางวัลที่ 2 โทรศัพท์มือถือ “Samsung Galaxy S20+” มูลค่ารางวัลละ 31,900 บาท

คุณปวัน สาธิตานนท์
คุณพรพัชรนันท์ เวทรังสิการ
คุณศรัญญา บู่สาลี

รางวัลที่ 3 บัตรกำนัลแทนเงินสด มูลค่ารางวัลละ 1,000 บาท

คุณพันทิวา โล่วลัญช์พณิช
คุณพิกุล เฮงจันทร์
คุณฐานิดา ธรรมธาดานาวี
คุณพิไลพรรณ กลั่นกรอง
คุณสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา
คุณวราภรณ์ พัชรากิตติ
คุณธณัช โสมจันทร์
คุณนวมินทร์ เหล่าธรรมทัศน์
คุณแคทรียา ชินกร
คุณภัทธิรา นาคทิพย์วรรณ
คุณพิมลพรรณ ชุ่มเพ็งพันธุ์
คุณอรุณพรรณ จิระวัจนากร
คุณจุฑามาศ เหมะรัต
คุณประภา เลาหะวัฒนะ
คุณลลดา นันทธัญทิพา
คุณสมชาย งามศิลปเสถียร
คุณวิมลรัตน์ สถาปนิกานนท์
คุณวรพรรณ ศิริวัฒนอักษร
คุณช่อสุดา วังวิวัฒน์
คุณรัตยา กิตยานนท์
คุณพัชรญา เรืองศิลปานันต์
คุณปุณฑริก ภู่เจริญ
คุณสุธิดา โรจนปัญญาวงศ์
คุณนวลจิต ธัมพาณิชย์สกุล
คุณอัญชลี ลาภชุติพร
คุณศิริกุล อารมณ์ประเสริฐ
คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข
คุณอัคชัญญา กล่อมมานพ
คุณวราห์ ชื่นมะโน
คุณนภาพร มุ้ยอิ้ง

เซ็นทรัลพลาซา บางนา

รางวัลที่ 1 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางกรุงเทพ-ภูเก็ตจาก Thai Airways รางวัลละ 3 ที่นั่ง และจี้เพชรแท้ Line Collection เพชรน้ำ 99 E Color Diamond HEART CHARM จาก Jubilee รวมมูลค่ารางวัลละ 33,900 บาท จากแคมเปญ ช้อปด้วยใจไทยช่วยกัน

คุณกฤษณุ บริรักษ์พาณิชย์

รางวัลที่ 2 โทรศัพท์มือถือ “Samsung Galaxy S20+” มูลค่ารางวัลละ 31,900 บาท

คุณธัญยธรณ์ ปรีชาประเสริฐกิจ
คุณเพชรปวีณ์ คำแหง
คุณชัชชญา ชาลีชาติ

รางวัลที่ 3 บัตรกำนัลแทนเงินสด มูลค่ารางวัลละ 1,000 บาท

คุณอภิรวดี อักษร
คุณชูมุย เจียง
คุณพิลาสพรรณ อุดมจารุมณี
คุณธีรนันท์ อยู่ปาน
คุณนิศา เตรัตนชัย
คุณพิสิษฐ์ อังครัตนพิชัย
คุณรุ่งทิวา ลีลาเชษฐวงศ์
คุณSuttirak Thaisedhawatkul
คุณขวัญศรี กิติธรากุล
คุณลินด่า ซู่
คุณณัฐกานต์ ประทุมมา
คุณศิริพร ลิขิตนพคุณ
คุณพรพิมล ฐิตะวีระ
คุณพิมพันธ์ ชูแจ่ม
คุณสุกัญญา เฉลิมวงษ์พิพัฒน์
คุณจรัล วงศ์วิวัฒน์ไชย
คุณพัณณิดา เคียงศิริ
คุณทวี นามทวิช
คุณลัลธริมา พุ่มอิ่ม
คุณสญาค์มณท์ อภิกิจธนพล
คุณสุชัย ล้อมวงลกิจ
คุณมานน พงษารัตน์
คุณนฤชล อธิธนบูรณ์
คุณคุณาพร ตันติภาสวศิน
คุณวันทนา เจริญยศ
คุณขนิษฐ์ วงศ์จินดารักษ์
คุณวัชรียา กิจปานนท์
คุณณัฐฐิญาภัค กิจฐานพัฒน์
คุณจันทิพา เพียดงมัน
คุณพิศมัย ถาวรวงษ์

เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

รางวัลที่ 1 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางกรุงเทพ-ภูเก็ตจาก Thai Airways รางวัลละ 3 ที่นั่ง และจี้เพชรแท้ Line Collection เพชรน้ำ 99 E Color Diamond HEART CHARM จาก Jubilee รวมมูลค่ารางวัลละ 33,900 บาท

คุณเบญจมาศ ทรัพย์สิริเทวี

รางวัลที่ 2 โทรศัพท์มือถือ “Samsung Galaxy S20+” มูลค่ารางวัลละ 31,900 บาท

คุณพรสิริ สุขสำราญ
คุณประไพพรรณ พระพายรักษ์
คุณพรรณทิพา วิเชียรสรรค์

รางวัลที่ 3 บัตรกำนัลแทนเงินสด มูลค่ารางวัลละ 1,000 บาท

คุณธนิกา ประภาวดี
คุณพิรญาณ์ รัตนากรพันธุ์
คุณเพลินพิศ ฝึกการค้า
คุณดลธนะ ศิริชัย
คุณกานต์ชนก เปาริก
คุณสาวิตรี วัฒนสินธุ์
คุณจิดาภา แซ่เจียว
คุณดารากร เทียนใส
คุณศรันญา จงนรังสิน
คุณกฤษดา อัศวลาศ
คุณศิริลักษณ์ เอี่ยมอร่ามวงศ์
คุณอรุณี ตรีวิศวเวทย์
คุณพรทิพย์ จารุรัตน์มงคล
คุณรัชนก โชติมานวิจิต
คุณนิออน กนกพิพัฒน์
คุณอัญชลี สาตรพันธ
คุณพัฒนเศรษฐ์ เทียนไสย์
คุณธนภร เอมะศิริ
คุณนสจักราภรณ์ โพธิโกสุม
คุณวลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์
คุณจุฑามาศ เบญจรงคกุล
คุณอรวรรณ ศุภศิริชัย
คุณวรัชณ์กิตต์ วิศาลมนัส
คุณศิโรตม์ รอดจำรัส
คุณอณิชา ลิมปมนตรี
คุณหฤทัย จันทรขจร
คุณอรทัย บุญเหลือ
คุณเพชราภรณ์ เอื้อวิทยาศุภร
คุณรัตโนวรรณ ประเสริฐอัมพร
คุณวิจิตรา ศรีสอน

เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม9

รางวัลที่ 1 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางกรุงเทพ-ภูเก็ตจาก Thai Airways รางวัลละ 3 ที่นั่ง และจี้เพชรแท้ Line Collection เพชรน้ำ 99 E Color Diamond HEART CHARM จาก Jubilee รวมมูลค่ารางวัลละ 33,900 บาท

คุณชญานี สกลธนารัตน์

รางวัลที่ 2 โทรศัพท์มือถือ “Samsung Galaxy S20+” มูลค่ารางวัลละ 31,900 บาท

คุณชาญชัย ใจเก่งกิจ
คุณสุรกิจ อารยรังษี
คุณเอกรัตน์ ทองชมพูนุช

รางวัลที่ 3 บัตรกำนัลแทนเงินสด มูลค่ารางวัลละ 1,000 บาท

คุณศักดิ์ชัย อัครดำดงเดช
คุณณัฐพร ชมภู
คุณพินิตนันท์ สูตรทองคำ
คุณพลินี คูห์รัตนพิศาล
คุณวุฒิกร วิทิตสาระพิศาล
คุณวไลภรณ์ จงรัตนเรืองสุข
คุณณัฐจันทร ลาภานุพัฒน์
คุณศศมน สันติสุข
คุณวรุณสิริ ชูความดี
คุณภัฐวุธก์ พุทธารี
คุณกรกช อัมพุช
คุณทัชชา อังกนะภัทรขจร
คุณปัญสินา มหาราชเสนา
คุณนิรุตดิ์ เหรียญสุวงษ์
คุณสุชีรา กุลบุศย์
คุณชาญวิทย์ สงวนสินธุกุล
คุณเสาวภา เจษฎารมย์
คุณปรีชาพล หริตวร
คุณอิสริยา กุลศิลารัตน์
คุณอรัญญา สุนันทประวิทย์
คุณพิสิฐฐ์ อุรบุญนวลชาติ
คุณปรมานันท์ นนทพันธ์
คุณณัชชา ชมะโชติ
คุณฌาดา บัวเอี่ยม
คุณณัฐชัย อิฐงาม
คุณบงกช สุขมูล
คุณตระการ จินดาวิจักษณ์
คุณจิราสัฒน์ ฤทธิพิชัยวัฒน์
คุณประกายศรี ผิวงาม
คุณเกรียงศักดิ์ ฉัตรโสวรรณ

เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต

รางวัลที่ 1 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางกรุงเทพ-ภูเก็ตจาก Thai Airways รางวัลละ 3 ที่นั่ง และจี้เพชรแท้ Line Collection เพชรน้ำ 99 E Color Diamond HEART CHARM จาก Jubilee รวมมูลค่ารางวัลละ 33,900 บาท

คุณปาณิศา วิชาชัย

รางวัลที่ 2 โทรศัพท์มือถือ “Samsung Galaxy S20+” มูลค่ารางวัลละ 31,900 บาท

คุณอัญชลี เตมานนท์
คุณทิพวัลย์ ธรรมจุนเจือ
คุณอรณิชชา ศุภศจี

รางวัลที่ 3 บัตรกำนัลแทนเงินสด มูลค่ารางวัลละ 1,000 บาท

คุณเบญจวรรณ คล้ายทับทิม
คุณสุภาณี ไตรตรงสัตย์
คุณชญตา ฐาปนสกุลวงศ์
คุณพรพรรณ อ้นเพ็ง
คุณกฤตพัส เตชะมนูญ
คุณศิริวรรณ วงษ์ทรัพย์ทวี
คุณมณฑา สุขแจ่ม
คุณกรกฤต งามศิลปเสถียร
คุณกรวิชญ์ อุ่นทรัพย์
คุณบุญทิวา วงศ์หอม
คุณสุรีภรณ์ สัณหจริยา
คุณนนทพร อยู่สวัสดิ์
คุณศุภกฤต จองกาญจนา
คุณพิมพ์ประภา วรรณวิจิตร
คุณกนกพร แสงพงษ์นภา
คุณทัศน์พงษ์ มีความดี
คุณเสาวลักษณ์ พิสมรภุขัน
คุณนัฐวรรณ ไกรทองสุข
คุณสุกัญญา ดารีพัฒน์
คุณสุพรรษา เจือเพ็ชร
คุณอชิรญา เลิศพรตสมบัติ
คุณอกนิษฐา ไทยประยูร
คุณกัลนีกา สุวรรณเลิศล้ำ
คุณธันย์ชนิตา ศรีอมรธรรม
คุณธนวรรษ ลีลาศไพบูลย์
คุณวัศยา ธีรนันท์
คุณปรวัฒน์ ปรัชญสรุ่งเรือง
คุณวสวัตต์ ปราณีโชติรส
คุณสุทธิพงษ์ ศรีโมรา
คุณยุพาวรรณ ลินิฐฏา

เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์

รางวัลที่ 1 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางกรุงเทพ-ภูเก็ตจาก Thai Airways รางวัลละ 3 ที่นั่ง และจี้เพชรแท้ Line Collection เพชรน้ำ 99 E Color Diamond HEART CHARM จาก Jubilee รวมมูลค่ารางวัลละ 33,900 บาท

คุณสุกัญญา ชัยกิตติศิลป์

รางวัลที่ 2 โทรศัพท์มือถือ “Samsung Galaxy S20+” มูลค่ารางวัลละ 31,900 บาท

คุณวรรณิศา แก้วดอนไพร
คุณรุจิเรข อินต๊ะวิชัย

รางวัลที่ 3 บัตรกำนัลแทนเงินสด มูลค่ารางวัลละ 1,000 บาท

คุณภคินี แสงสว่าง
คุณสมบูรณ์ วัฒนศรี
คุณปวันรัตน์ บุรี
คุณอานนท์ อำนาจวิชญกุล
คุณดนิตา กันทะวงค์
คุณพัทธพล สุวรรณหยก
คุณชนะชัย ไทยสนธิ
คุณรัตน์ชาภัค พินันกุลพัฒน์
คุณเพชรนรา ตันเวชศิลป์
คุณนัครินทร์ กระเบากลาง
คุณนวลพรรณ เทียมสุวรรณ
คุณตุลยา เพ็งนิติ
คุณปิยรัตน์ ปฐมศิริ
คุณปวรรัศมิ์ ประเสริฐสุโข
คุณสิทธิชาย ศรีไชยยันต์
คุณปรารถนา นุ่มชินวงศ์
คุณพิมลพรรณ บุญเลิศ
คุณณัฐ์ภัทร์ เดชประสิทธิโชค
คุณณัฐพร บวรกิตติกุล
คุณพิมพ์พร บุญใบชัยพฤกษ์
คุณสุภนิจ จองลิขิต
คุณนพวรรณ รุ่งงามฤกษ์
คุณทิฆัมพร ปิยะวารินทร์วงศ์
คุณพิณรัตน์ กิติเวชกุล
คุณขวัญรุจิรัตน์ ชวตานนท์

เซ็นทรัลพลาซา พระราม2

รางวัลที่ 1 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางกรุงเทพ-ภูเก็ตจาก Thai Airways รางวัลละ 3 ที่นั่ง และจี้เพชรแท้ Line Collection เพชรน้ำ 99 E Color Diamond HEART CHARM จาก Jubilee รวมมูลค่ารางวัลละ 33,900 บาท

คุณครรชิต ปานชนะ

รางวัลที่ 2 โทรศัพท์มือถือ “Samsung Galaxy S20+” มูลค่ารางวัลละ 31,900 บาท

คุณเศกสิทธิ์ จิรอุดมชัย
คุณเอกพล เลิศธนากรกุล

รางวัลที่ 3 บัตรกำนัลแทนเงินสด มูลค่ารางวัลละ 1,000 บาท

คุณเสาวนีย์ ชัยพิทักษ์พร
คุณอรทัย พ่วงเดช
คุณนาวิน พุทธนวเลิส
คุณเพ็ญจันทร์ จันทร์พราหมณ์
คุณธัญทิวา บันลือเกรียงไกร
คุณสุภัทรา ฟุ้งจตุพร
คุณปรียาภรณ์ มหามงคลสกุล
คุณนิชา ไกรสีห์
คุณเพ็ญภัสสร์ ธรรมพิศาลกุล
คุณจันจิรา ไกรพิมาย
คุณวิเชียร วีรขจรศักดิ์
คุณวชิรวรรษ ประกอบพร
คุณสุภารัตน์ มาวิริยะ
คุณสุวรรณี ลิ่วเกษมศานต์
คุณธนิดา เจียมตน
คุณสุภาพรรณ กลิ่นมณฑา
คุณกรรณิการ์ ใจหมั่นเพียร
คุณสุพร เจริญวัฒนานนท์
คุณจิรวรรณ์ ศาลิคุปต์
คุณพรรัมภา งามยิ่ง
คุณรณชัย กัณหสุวรรณ
คุณดวงกมล วังบรรพต
คุณชลากร จงธรรมจินดา
คุณรัชญา เตชะศิวกุล
คุณพรชัย จีรพันธุ์
คุณชูชาติ รัชตวิทยกุล
คุณไพลิน ยองประยูร
คุณชาญวุฒิ เจียรสมัญญา
คุณKhomsak Boonsirmsukjarern
คุณเมเบิ้ล อาว

เซ็นทรัลพลาซา พระราม3

รางวัลที่ 1 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางกรุงเทพ-ภูเก็ตจาก Thai Airways รางวัลละ 3 ที่นั่ง และจี้เพชรแท้ Line Collection เพชรน้ำ 99 E Color Diamond HEART CHARM จาก Jubilee รวมมูลค่ารางวัลละ 33,900 บาท

คุณศิริพร กลกิจเกรียงไกร

รางวัลที่ 2 โทรศัพท์มือถือ “Samsung Galaxy S20+” มูลค่ารางวัลละ 31,900 บาท

คุณเยาวภา สิทธิสุขไพศาล
คุณวรรณรัตน์ ไทยดำรงค์

รางวัลที่ 3 บัตรกำนัลแทนเงินสด มูลค่ารางวัลละ 1,000 บาท

คุณสุวรรณี สินไสววงศ์
คุณลาวัลย์ เชื้อเมืองทาน
คุณพงศ์พัฒน์ วนิชจักร์วงศ์
คุณปิติชัย พันธุ์ธีรานุรักษ์
คุณพงษ์สวัสดิ์ คุ้มธรรมพินิจ
คุณวิทยา วิทย์สุภาเลิศ
คุณฐิติรัตน์ คันธรรมพันธ์
คุณบุญจิรา โมริโมโต้
คุณกรรณิการ์ คนขยัน
คุณวิชัย กุลสมภพ
คุณอนิลรัตน์ นิติสาโรจน์
คุณทิพาภรณ์ หวังดี
คุณทิวา เกียรติปานอภิกุล
คุณปทิตตา ศรีวัฒรางกูร
คุณอุดมพร วูวงศ์
คุณภารุณี อัศวพันธา
คุณณัฏฐา ฉัตรเลขวนิช
คุณพิภพ พาณิชผล
คุณเสาวภา กิติศรัณฑ
คุณสุวิมล ว่องกุศลกิจ
คุณวรศักดิ์ มงคลเพ็ชร
คุณภัทรสิน ยิ้มแย้ม
คุณพิศาล จิรวาณิชไพศาล
คุณสิริอร เกษมสุขพัฒน์
คุณอาษา สุวรรณาวิจิตร
คุณกุลรัตน์ ลลิตโรจน์วงศ์
คุณกาญจนา นรเศรษฐาภรณ์
คุณอุมาพร เชี่ยวไพศาลกิจ
คุณวรพล พังพงศกร
คุณโกวิทย์ โรจน์อมรกุล

เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์

รางวัลที่ 1 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางกรุงเทพ-ภูเก็ตจาก Thai Airways รางวัลละ 3 ที่นั่ง และจี้เพชรแท้ Line Collection เพชรน้ำ 99 E Color Diamond HEART CHARM จาก Jubilee รวมมูลค่ารางวัลละ 33,900 บาท

คุณณิชานันท์ ณ นคร

รางวัลที่ 2 โทรศัพท์มือถือ “Samsung Galaxy S20+” มูลค่ารางวัลละ 31,900 บาท

คุณวราภรณ์ คำผง

รางวัลที่ 3 บัตรกำนัลแทนเงินสด มูลค่ารางวัลละ 1,000 บาท

คุณอภิสรา ศรีสายหยุด
คุณอรรถชัย เปล่งสกุล
คุณสุณา งามสิริวงศ์
คุณวีรภรณ์ ชัยพัฒนเมธี
คุณพันธ์เทพ ฉัตรแก้ว
คุณพรชัย แสงรัตนทองคำ
คุณวิไล ปะเสนะ
คุณสิริวรรณ ทองนิ่ม
คุณจันทร์เพ็ญ รวีเพชรปัญญา
คุณพัชรินทร์ ติณสูลานนท์
คุณจินต์จิรา ธนสถิตย์
คุณพรนภา ตะวันนาโชติ
คุณรัตนะ บุตรประดิษฐ์
คุณอรรถพล เจริญประเสริฐ
คุณสมเจต สนแก้ว
คุณสุธาสินี พึ่งพวง
คุณมณัชยา ภู่มันทพงษ์
คุณสุนิสา อมรชัยประสิทธิ์
คุณนาฎยา เรืองเดชขจร
คุณณัฐฌา จังเสถียร
คุณปัญวลี หวังศิลปคุณ
คุณวันดี ศรีรัตน์

เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ

รางวัลที่ 1
คุณนวลนภา จินดา

รางวัลที่ 2 โทรศัพท์มือถือ “Samsung Galaxy S20+” มูลค่ารางวัลละ 31,900 บาท

คุณสิรภัทร กตะศิลา
คุณขวัญชัย ตนุกิจวัฒนา

รางวัลที่ 3 บัตรกำนัลแทนเงินสด มูลค่ารางวัลละ 1,000 บาท

คุณปกรณ์ อัครวิไล
คุณวิไลวรรณ์ ไชยเสริม
คุณปณิชา ลีศิริวัฒนา
คุณสมศิริ มั่งทองคำ
คุณภูมิ ณ หนองคาย
คุณอิษฎพร ศรีสุขวัฒนา
คุณอรอุมา เสถียรภาพงษ์
คุณวิไลวรรณ ไชยเสริม
คุณจิวรรณา ศรีศักดิ์
คุณวรมาส พานิชเจริญ
คุณนันทการ มีทวี
คุณวีราภรณ์ สิงหวัฒน์
คุณอิสระ อุทัยพัฒนะศักดิ์
คุณอัญชนา เย็นฤดี
คุณวนิดา เนาวพนานนท์
คุณรัชพล พัวประเสริฐ
คุณอนงค์ จุลขันธ์
คุณนิราวดี ชีพทรงสุข
คุณขวัญนภา ปานจันทร์
คุณสุกุลยา พลการ
คุณศุภกาญจน์ พงศ์ยี่หล้า
คุณอรอนงค์ ศุภกิจบัญชา
คุณวันเพ็ญ บุญสิทธิ์
คุณประไพ เถาแตง
คุณวัชรี คำแฝง
คุณฤชุนันท์ ปาลบุญ
คุณชุณหพงค์ ไทยอุปถัมภ์
คุณดวงตา ตันโช
คุณทัศนีย์ สอนประจักษ์

เซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา

รางวัลที่ 1 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางกรุงเทพ-ภูเก็ตจาก Thai Airways รางวัลละ 3 ที่นั่ง และจี้เพชรแท้ Line Collection เพชรน้ำ 99 E Color Diamond HEART CHARM จาก Jubilee รวมมูลค่ารางวัลละ 33,900 บาท

คุณพีราพรรณ ศรีจันทร์สุข

รางวัลที่ 2 โทรศัพท์มือถือ “Samsung Galaxy S20+” มูลค่ารางวัลละ 31,900 บาท

คุณฤกษ์ชัย นนทสันต์

รางวัลที่ 3 บัตรกำนัลแทนเงินสด มูลค่ารางวัลละ 1,000 บาท

คุณทวีศักดิ์ ตันพิพัฒน์
คุณเมทินี มรรคยาธร
คุณสุทิน ชัยเนตราภรณ์
คุณเอกสิทธิ์ วงษ์สุทธิโชติ
คุณวิเวียน เหม่หยี ลัม
คุณณิชากร มุทุตานนท์
คุณทรงยศ เปี่ยมนิธิกุล
คุณกฤติญา ไพรัตน์
คุณสิทธิชัย เต็มหลักทรัพย์
คุณวิมล ชมจำปี
คุณศิริพงศ์ มหัทธนทวี
คุณดวงใจ ศุขเฉลิม
คุณทวีศักดิ์ ธีระเกียรติกำจร
คุณนุชน้อย เสรีรักษ์
คุณอารีย์ รังสิโยภาส
คุณอภิรดี กฤดากร
คุณANUCHIT CHEAUNGWELLING
คุณเนตรนภา ศรียา
คุณกัญจน์รัศม์ สวัสดิ์โกศล
คุณวิภาดา สิงห์สม
คุณนิภาพร อักขิโสภา
คุณอรอนงค์ เหมโส
คุณสุรีย์ ศุภวรรณ
คุณอำพล ฉิมพุฒ
คุณนฤมล วนัสบดี ภู่นิเทศ
คุณประกิจ ถมศิริ
คุณสมฉัตร์ ภู่ทอง
คุณเกศริน พัวไพบูลย์วงศ์
คุณอคิน อรลักษณ์กิจ
คุณพัสกร มณีเนตร

เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย

รางวัลที่ 1 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางกรุงเทพ-ภูเก็ตจาก Thai Airways รางวัลละ 3 ที่นั่ง และจี้เพชรแท้ Line Collection เพชรน้ำ 99 E Color Diamond HEART CHARM จาก Jubilee รวมมูลค่ารางวัลละ 33,900 บาท

คุณสิรินภา ลี้จินดา

รางวัลที่ 2 โทรศัพท์มือถือ “Samsung Galaxy S20+” มูลค่ารางวัลละ 31,900 บาท

คุณศิวพร จวงรัตนะกำจร

รางวัลที่ 3 บัตรกำนัลแทนเงินสด มูลค่ารางวัลละ 1,000 บาท

คุณชุติมา จิตรศิลป์ฉายากุล
คุณสุวรรณา ยามหรรษา
คุณเกษมพงษ์ แก้วหอม
คุณเพ็ญนภา พิพัฒน์ภานุวิทยา
คุณณัฐยา จะวะอรรถ
คุณสุปราณี สุธัมนาถพงษ์
คุณBOUNNAVONG BOUNXIONG
คุณพนิดา ปั้นมีรส
คุณมุกดา ธนรัชต์วรากุล
คุณธนบดี แก่งแก้ว
คุณศรัญญา ไชยพานิช
คุณเอมิกา รัตนวาณิชกุล
คุณณัฐดาพร วิริยะอ่องศรี
คุณชนาธินาถ ปันสน
คุณณัฐจงรัตน์ ดวงจันทร์
คุณสิริวรรณ ตรีชะฎา
คุณดวงพร วิวัฒนนขจรสุข
คุณนฤมล มูลชมภู
คุณนิภา เพียรประสพ
คุณประนอม เทียนไทย
คุณสุกัญญา ธนทวีธรรม
คุณขวัญกมล ปั้นหลุย
คุณอนุสรณ์ จันทหาร
คุณวิไลรัตน์ ศุภนิมิตศิริ
คุณนพรัตน์ นอสีดา

เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา

รางวัลที่ 1 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางกรุงเทพ-ภูเก็ตจาก Thai Airways รางวัลละ 3 ที่นั่ง และจี้เพชรแท้ Line Collection เพชรน้ำ 99 E Color Diamond HEART CHARM จาก Jubilee รวมมูลค่ารางวัลละ 33,900 บาท

คุณอธิชา จริงธนสาร

รางวัลที่ 2 โทรศัพท์มือถือ “Samsung Galaxy S20+” มูลค่ารางวัลละ 31,900 บาท

คุณประเสริฐ เผ่าชู
คุณชิดชนก ฤทธิ์เพชรรัตน์

รางวัลที่ 3 บัตรกำนัลแทนเงินสด มูลค่ารางวัลละ 1,000 บาท

คุณแสวง สิงหเทพ
คุณนิธิมา เหลืองอรุณอุทัย
คุณดำรงค์เดช ฉัตรมณีเวช
คุณอรพิน เชิดเกียรติวงศ์
คุณดนัย มงคลลักษณ์
คุณกฤตยา สุมิตนันท์
คุณณัทปภา คุ้มพงษ์
คุณจิรนันท์ เกรียงธีรศักดิ์
คุณภัครดา ภู่สุดแสวง
คุณวินัย ไทยเจริญ
คุณศิริวิทย์ รื้วบำรุง
คุณวาสนา สุตนา
คุณลลิตสุดา จตุภัทรางกุล
คุณวารี ส่งศักดิ์เสรี
คุณมาลี จิวราช
คุณอานันท์ รุจิวรารัตน์
คุณวาทินี อมรเลิศวิทย์
คุณสุจารี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์
คุณสุรัตน์ ดาบธรรม
คุณดาลัด พิสุทธิวงษ์
คุณเกศริน ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล
คุณศศิน สมุทจิต
คุณJIRAPORN JAROONPARK
คุณวิชชุ อัศวเนตรนภา
คุณกาญจนา ครองสินชัย
คุณกัญจนพร ถ้ำวัตรธนาทรัพย์
คุณวรพันธ์ เลขาขำ
คุณรุ่งทิพย์ บุญอรุณรักษา
คุณอุไรวรรณ คงเสนา
คุณรัตนพัฒน์ ปลอดดี

เซ็นทรัล วิลเลจ

รางวัลที่ 1 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางกรุงเทพ-ภูเก็ตจาก Thai Airways รางวัลละ 3 ที่นั่ง และจี้เพชรแท้ Line Collection เพชรน้ำ 99 E Color Diamond HEART CHARM จาก Jubilee รวมมูลค่ารางวัลละ 33,900 บาท

คุณอุกฤษฎ์ ศรีสมยศ

รางวัลที่ 2 โทรศัพท์มือถือ “Samsung Galaxy S20+” มูลค่ารางวัลละ 31,900 บาท

คุณพัชรภรณ์ บุญทวี
คุณสุพรรษา นาวาวรรณ

รางวัลที่ 3 บัตรกำนัลแทนเงินสด มูลค่ารางวัลละ 1,000 บาท

คุณอภิวัฒน์ รุ่งวิริยะวงศ์
คุณประวิทย์ แซ่อั้ง
คุณสมลักษณ์ เจียมปรีชา
คุณศศธร สืบสวน
คุณณัฐธวัช ลีไพศาลสุวรรณา
คุณเกริกฤทธิ์ ธีรเนตร
คุณอภิสิทธิ์ นันตา
คุณใจบุญ กาญจนโภคิน
คุณพรรณี รุจิพรรณ
คุณเพชรไพลิน พลมั่น
คุณอณุวัฏ บรรลุทางธรรม
คุณจิระพงษ์ หล่อสุวรรณศิริ
คุณชูชีพ มาลีหอม
คุณประพฤทธ์ เฮงพระพรหม
คุณโรสรินทร์ เจริญโภคทรัพย์
คุณปวินท์ จันทิมาภา
คุณนิธิศ สุขสำราญทวี
คุณปาจรีย์ แน่นหนา
คุณรุ่งทิพย์ เลขวัต
คุณนฤมล เทพวิญญากิจ
คุณธนัชสนัน หวาง
คุณPICHCHARPORN YOOLIENGPHAN
คุณวสันต์ เกียรติวงศ์
คุณวิพารัตน์ ศิริกาล
คุณศิริยศ ก่อเกียรติ
คุณกานต์ธิดา ชูจันทร์
คุณภาวิมล จงอุทัยไพศาล
คุณกันต์ญาญินท์ กันทา
คุณวัฒนพงษ์ อัครธรรมโชติ
คุณสมชัย เฉลิมมุขนันท์

เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี

รางวัลที่ 1 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางกรุงเทพ-ภูเก็ตจาก Thai Airways รางวัลละ 3 ที่นั่ง และจี้เพชรแท้ Line Collection เพชรน้ำ 99 E Color Diamond HEART CHARM จาก Jubilee รวมมูลค่ารางวัลละ 33,900 บาท

คุณณธกฤต อิงคเลิศสุข

รางวัลที่ 2 โทรศัพท์มือถือ “Samsung Galaxy S20+” มูลค่ารางวัลละ 31,900 บาท

คุณทองเพียง แสงอภัย
คุณนุชรี ศิรานันท์

รางวัลที่ 3 บัตรกำนัลแทนเงินสด มูลค่ารางวัลละ 1,000 บาท

คุณริญชิฎา หริญาภัธฎ์
คุณอริษา คาพ
คุณจิราภรณ์ พฤกษ์เจริญพันธุ์
คุณสิรินารถ เนื่องจำนงค์
คุณTHANYARAT UNART
คุณสุคิตรา เดือนเพ็ญ
คุณปิยะดา ลีลาพัฒนสุข
คุณจุไรรัตน์ ทองเจิม
คุณเกรียงศักดิ์ เอี่ยมจิรกุล
คุณงามตา จิตตามาณี
คุณดารัตน์ ลีลาพัฒนาสุข
คุณอรจิตา รักความสุข
คุณประภาภัทร์ ภัทรพงศ์สกุล
คุณสุรีย์ สิทธิประสาท
คุณสุภาภรณ์ แตงทอง
คุณปัณฑิตา เพ็ชรคำ
คุณวิมล สุทธจินดา
คุณสิรินาฎ แซ่ปึง
คุณวริศรา โชคสวงการ
คุณธีรนาฎ เปล่งปลั่ง
คุณกุลณภา จินวุฒิ

เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช

รางวัลที่ 1 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางกรุงเทพ-ภูเก็ตจาก Thai Airways รางวัลละ 3 ที่นั่ง และจี้เพชรแท้ Line Collection เพชรน้ำ 99 E Color Diamond HEART CHARM จาก Jubilee รวมมูลค่ารางวัลละ 33,900 บาท

คุณนภาพรรณ ทองพันชั่ง

รางวัลที่ 2 โทรศัพท์มือถือ “Samsung Galaxy S20+” มูลค่ารางวัลละ 31,900 บาท

คุณสุวรรณี สุรเกียรติภิญโญ
คุณชนิดา วิสุทธิ

รางวัลที่ 3 บัตรกำนัลแทนเงินสด มูลค่ารางวัลละ 1,000 บาท

คุณAENNY CHANG
คุณบารมี ตันมณี
คุณดรุณี อินทเนตร์
คุณปัทมา วงษ์แววดี
คุณสมพร ยุคเกษมวงค์
คุณโอภาส แซ่เหลียว
คุณญาณิดา อุตสารัมย์
คุณพรรณิภา นานาประเสริฐ
คุณอดุลฤกษ์ สมุทรพัฒนพงศ์
คุณศิริพร อั้งตุ๋น
คุณอันทิรา แสงแก้ว
คุณเสาวลักษณ์ จิระเดชะ
คุณอาคิรา แสงไทย
คุณวาสนา ฉิพิมาย
คุณกรรณิการ์ กระชับกลาง
คุณปริญญา ชมแสง
คุณอดิพล ดำรงสกุล
คุณธนดล สุทธิธนานุสรณ์
คุณบดินทร์ แสงแก้ว
คุณกุลิสรา ตรีภพนาคกุล
คุณกัญญาวีร์ เตชินเดชสกุล
คุณรัตนเกียรติ ไทยานนท์
คุณวิทยา ศิริพันธ์
คุณเพชรชราภรณ์ พระยาลอ
คุณชลธาดา แสงแก้ว
คุณพรรพต โกมล
คุณไพโรจน์ ชัชวาลเวทย์
คุณจรูญ ด่านสวัสดิ์วงศ์
คุณพชรรัชต์ บุญแต่ง
คุณธนรัตน์ จิณษวรณ์

เซ็นทรัล มารีนา

รางวัลที่ 1 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางกรุงเทพ-ภูเก็ตจาก Thai Airways รางวัลละ 3 ที่นั่ง และจี้เพชรแท้ Line Collection เพชรน้ำ 99 E Color Diamond HEART CHARM จาก Jubilee รวมมูลค่ารางวัลละ 33,900 บาท

คุณเกียรติยศ ยอดเมืองเจริญ

รางวัลที่ 2 โทรศัพท์มือถือ “Samsung Galaxy S20+” มูลค่ารางวัลละ 31,900 บาท

คุณมานิตา ยอดเมืองเจริญ

รางวัลที่ 3 บัตรกำนัลแทนเงินสด มูลค่ารางวัลละ 1,000 บาท

คุณไพรสิน เรืองธุรกิจ
คุณพรทิพย์ คงเพ็ชรศักดิ์
คุณธนาธิป สักกะวนิช
คุณอนันต์เดช นิลวงศ์
คุณไชยศิริ สุภัคดำรงกุล
คุณโธรณี บาลคร
คุณบุญรัตน์ ปรีชาตั้ง
คุณศรัณยู อิ่นคำ
คุณกิตติพร บุตรสุวรรณ
คุณกรกนกวรรณ บัวขัน
คุณบุญไทย แสนกระจาย
คุณนพรัตน์ แก่นสลุง
คุณนิภา ว่าองไว
คุณยุวดี เรืองจสบ
คุณคณัสนันท์ สว่างทิศสุขสม
คุณสุประดิษฐ์ ฟักทอง
คุณดวงหทัย เนตรดี
คุณญาณี กิจประสงค์
คุณธนัช สืบยุบล
คุณเจมส์ นอร์แมน มอกซอนสตีล
คุณสุดารัตน์ เพริดพริ้ง
คุณรัชฎาพร อิ่มสำราญ
คุณฮานส์ กูนนาร์ อีริค อเล็กซานเดอร์สสัน
คุณศิรดา จันทนา
คุณสุพิตรา ศุภกร
คุณPO CHUNG CHOU

เซ็นทรัลพลาซา ระยอง

รางวัลที่ 1 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางกรุงเทพ-ภูเก็ตจาก Thai Airways รางวัลละ 3 ที่นั่ง และจี้เพชรแท้ Line Collection เพชรน้ำ 99 E Color Diamond HEART CHARM จาก Jubilee รวมมูลค่ารางวัลละ 33,900 บาท

คุณถาวร บุญปลูก

รางวัลที่ 2 โทรศัพท์มือถือ “Samsung Galaxy S20+” มูลค่ารางวัลละ 31,900 บาท

คุณกมลวรรณ ศุกดา

รางวัลที่ 3 บัตรกำนัลแทนเงินสด มูลค่ารางวัลละ 1,000 บาท

คุณปริตา วุฒิบวรฤทธิ์
คุณจตุพร รัตน์นิตย์
คุณเพชรรัตน์ วังแก้วหิรัญ
คุณชาลินี ปิ่นกฤษ
คุณนันท์ณิภัค ภูเดช
คุณวันสิริ เพชรเกาะ
คุณไพศาล คำเส้ง
คุณวชิราภรณ์ พึ่งศรีเพ็ง
คุณEFREN GARING MARANAN
คุณสุวรรณา ขุยยวง
คุณอมรัตน์ วิตนากร
คุณสิงหล ชาญสมร
คุณเศรษฐา ยุวธานนท์
คุณยุทธนา พัฒนากิจไพฑูรย์
คุณณัฐมน สอนชุมเสียง
คุณภาณี โภคาธนอนันต์
คุณสุนิสา หอมหวน
คุณสมบูรณ์ กัลยาพงศักดิ์
คุณวันดี โพธินาค
คุณเพ็ญสิริ สร้อยระยา
คุณพรพรรณี ถังไชย
คุณเพ็ญพิชยา เข็มทอง
คุณจันทร์จิรา คงแสงทอง
คุณสุดารัตน์ ปั้นก้อน
คุณทศพร คำกุณา
คุณพิมล โรจน์พัฒน์
คุณชลลดา เทพวุฑฒิ
คุณสันติ แซ่ลิ้ม
คุณบังอร อาจสิงห์
คุณTANITCHAYA CHINSIRAPRAPA

เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

รางวัลที่ 1 รางวัลที่ 1 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางกรุงเทพ-ภูเก็ตจาก Thai Airways รางวัลละ 3 ที่นั่ง และจี้เพชรแท้ Line Collection เพชรน้ำ 99 E Color Diamond HEART CHARM จาก Jubilee รวมมูลค่ารางวัลละ 33,900 บาท

คุณนภัทร งามวิไลรัฐ

รางวัลที่ 2 โทรศัพท์มือถือ “Samsung Galaxy S20+” มูลค่ารางวัลละ 31,900 บาท

คุณดารณี ดวงน้อย
คุณศรีโสภา โกฏคำลือ

รางวัลที่ 3 บัตรกำนัลแทนเงินสด มูลค่ารางวัลละ 1,000 บาท

คุณสุวรา ขำสุวรรณ
คุณศตายุ กาสร้อย
คุณณัฏฐ์ธนกร พรหมพฤกษ์
คุณบุปผรัตนา ศิริลาภ
คุณนิภา คำนันท์
คุณนพมาศ โปธาวงค์
คุณรุษรี วรรณศรี
คุณบุษบา พรรณรังษี
คุณวิจิตรา สายทอง
คุณสราลี ชวนพงษ์พานิช
คุณอนัญญา วรรณศรี
คุณพัชราภรณ์ วิริตร
คุณบงกชกร เทพมงคล
คุณศิริชนม์ วิบูลสันติ
คุณฐิติกานต์ ปัญโญใหญ่
คุณสุจันต์ วรรณขรี
คุณเสาวนีย์ ไชยพรหม
คุณชนิดา ศิริพรศรี
คุณอำไพพรรณ ทับทอง
คุณภูษณิศา ทองดี
คุณทศพร พงศ์เดชขจร
คุณณิชชา อารีโรจนนกุล
คุณรุ่งทิวา เชื้อหล้า
คุณธเนศ อรรถจรูญ
คุณชุติมา มณีวงค์
คุณธนพร ดีศิริ
คุณรุ่งรัตน์ วรรณศรี
คุณนพ อนุรุทธิ์ เนตรศิริ
คุณทัศนีย์ บุญประสิทธิ์
คุณสุรีย์พร มโนวงศ์

เซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่

รางวัลที่ 1 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางกรุงเทพ-ภูเก็ตจาก Thai Airways รางวัลละ 3 ที่นั่ง และจี้เพชรแท้ Line Collection เพชรน้ำ 99 E Color Diamond HEART CHARM จาก Jubilee รวมมูลค่ารางวัลละ 33,900 บาท

คุณนภารัตน์ ลักขณาวงศ์

รางวัลที่ 2 โทรศัพท์มือถือ “Samsung Galaxy S20+” มูลค่ารางวัลละ 31,900 บาท

คุณอรรถวุฒิ กอบกำ
คุณวัชรพันธ์ จันทร์เพ็ง
คุณขวัญฤทัย ชัยอาภร

รางวัลที่ 3 บัตรกำนัลแทนเงินสด มูลค่ารางวัลละ 1,000 บาท

คุณนิภา ชนะบูรณาศักดิ์
คุณปัณฑิรา เกตุคำ
คุณพิทักษ์พงศ์ คำเวียง
คุณวัฒนาวรรณ อัศเวศน์
คุณวิไลลักษณ์ แสงมูล
คุณจีรศักดิ์ ผลดี
คุณปิยนันท์ แสงชูติ
คุณอุเทน วงษ์ชีวะสกุล
คุณธิติ วานิชย์บัญชา
คุณกสิสิน กลั่นกลิ่น
คุณกันต์กนิษฐ์ พสุธันย์
คุณจตุรงค์ วิสิทธิ์
คุณฐิติพร พิไลสมบูณร์
คุณเยาวพรรณ สุขสมมโนกุล
คุณศุภฤกษ์ แสนชา
คุณณัฐสิทธิ์ ศิริรักษ์
คุณสุภาพร ดวงยศ
คุณศุภกร ภูวิสิฏฐ์
คุณนิพนธ์ สุขสมมโนกุล
คุณรัชนียา เครือวงศ์
คุณสมศักดิ์ เทียนไพบูลย์ศิริ
คุณพงศ์เทพ พันธ์นิติพงศ์
คุณธนะชัย สกุลเจียมใจ
คุณชูสิน มุนีเวช
คุณวรัญญา เมืองใจหล้า
คุณศิวลี อินทรวัตร
คุณกชพร ภครัชต์กุล
คุณวันทนา พรมเทศ
คุณแซ่วถัง แซ่หยี
คุณปุณิกา อนันต์โสภา

เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย

รางวัลที่ 1 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางกรุงเทพ-ภูเก็ตจาก Thai Airways รางวัลละ 3 ที่นั่ง และจี้เพชรแท้ Line Collection เพชรน้ำ 99 E Color Diamond HEART CHARM จาก Jubilee รวมมูลค่ารางวัลละ 33,900 บาท

คุณกฤชภาคิน ธีร์ตระกูล

รางวัลที่ 2 โทรศัพท์มือถือ “Samsung Galaxy S20+” มูลค่ารางวัลละ 31,900 บาท

คุณวิชญ์ธนัตถ์ สมนาศักดิ์

รางวัลที่ 3 บัตรกำนัลแทนเงินสด มูลค่ารางวัลละ 1,000 บาท

คุณสมคิด เพิ่มพูลทรัพยากร
คุณวรรณภา เกื้อกูล
คุณพัชราพร อินพรหม
คุณพิมพร จับใจนาย
คุณวีระยุทธิ์ ปลูกเรือน
คุณประพันธ์ เล้าตระกูล
คุณอรุณี จิระพงษ์พันธ์
คุณจงหมิง แซ่ว่าง
คุณพยุงศักดิ์ ตันติไพบูลย์
คุณศตนันศ์ นำกียรติสกุล
คุณมยุรี เทพบินการ
คุณนิภาภัทร จตุราวิชานันท์
คุณวิลาวัลย์ ห้วงสกุลเจริญ
คุณเฌณิศา คำปัญญา
คุณจิตตพงค์ ตันติจิราภรณ์
คุณกชกร เนตรสุวรรณ์
คุณพิมพิไล วงศ์หาญ
คุณกมลกานต์ ตุ้ยเปง
คุณสาวิภา จันทร์ป้อ
คุณวรายุทธ์ เลิศไกรวัล
คุณกัญฐณา ภาพีรนนท์
คุณรัชนีกร บุญผ่อง
คุณดวงพร แก้วลอยฟ้า
คุณเดชาพัชร บรรธนันปภัค
คุณดิษย์ฐา กันทะแสน
คุณวรากร ทนันชัย
คุณสรณ์สิริ ยะเสนา
คุณสมโภชน์ อัศวศิริโรจน์
คุณกฤตยา ยอดยุติธรรม
คุณกิตติญาภรณ์ หล่มศักดิ์

เซ็นทรัลพลาซา ลำปาง

รางวัลที่ 1 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางกรุงเทพ-ภูเก็ตจาก Thai Airways รางวัลละ 3 ที่นั่ง และจี้เพชรแท้ Line Collection เพชรน้ำ 99 E Color Diamond HEART CHARM จาก Jubilee รวมมูลค่ารางวัลละ 33,900 บาท

คุณกรรณธรัตน์ เสียงสกุล

รางวัลที่ 2 โทรศัพท์มือถือ “Samsung Galaxy S20+” มูลค่ารางวัลละ 31,900 บาท

คุณสุทธินี สอนไว

รางวัลที่ 3 บัตรกำนัลแทนเงินสด มูลค่ารางวัลละ 1,000 บาท

คุณสุชาดา ก้าวกิจพาณิชย์
คุณธนากร นิลขลัง
คุณสังวาลย์ สกุณา
คุณปวีณา ทินกร ณ อยุธยา
คุณจุฑาทิพย์ เทียนแก้ว
คุณอรุณศรี กัณหาบัว
คุณดวงฤดี จักราชัย
คุณณิชกานต์ นาควิโรจน์
คุณปนัดดา ประภาพันธ์กุล
คุณชยกร โรจนตันติ
คุณชัยวิมพ์ วงศ์ชัย
คุณณัฐพล อังคะประดิษฐ์
คุณธวัชชัย ไชยรุ่งเรือง
คุณยุพา กิจจาวิทย์
คุณทิวาลักษณ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
คุณจันจิรา สุขเกษม
คุณลำไย บรีรักษ์
คุณธนิดา หาญเทวี
คุณบัวคำ นาคเส้า
คุณภัทรชน แย้มกลิ่น
คุณพัทรียา ประเทศรัตน์
คุณอัฐพงษ์ ต๊ะวิจิตร
คุณธนุสรณ์ ยาดี
คุณวิลาวัลย์ ยันตดิลก
คุณกฤษณะ ชมภู่
คุณวัลยมล ขันคำหมุด
คุณวรรณวิศา สมเปาจี
คุณพจนีย์ บรรจงพาณิชย์

เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก

รางวัลที่ 1 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางกรุงเทพ-ภูเก็ตจาก Thai Airways รางวัลละ 3 ที่นั่ง และจี้เพชรแท้ Line Collection เพชรน้ำ 99 E Color Diamond HEART CHARM จาก Jubilee รวมมูลค่ารางวัลละ 33,900 บาท

คุณกุสุมา เทพศิริ

รางวัลที่ 2 โทรศัพท์มือถือ “Samsung Galaxy S20+” มูลค่ารางวัลละ 31,900 บาท

คุณเกษกาญจน์ ศิริเมธาวงศ์

รางวัลที่ 3 บัตรกำนัลแทนเงินสด มูลค่ารางวัลละ 1,000 บาท

คุณจุฬารัตน์ จารุวิทยานันท์
คุณทัศนพร รัตนเสถียร
คุณRungroch Thangthong
คุณนฤมล สังฆคุณ
คุณธีรวัฒน์ ศรีโรจน์กุล
คุณธเนศ พงษ์มณี
คุณชนัญพัทธ์ ตั้งวิไล
คุณพรรณสิริ ครุฑทิน
คุณอาภา ชื่นจิตร
คุณวรดา พู่สิทธิ์
คุณเพ็ญนภา พึ่งพันธุ์
คุณจรูญลักษณ์ วรวุฒิเวคิน
คุณทิพย์พรรณนา วงศ์ชัย
คุณจุฑามาศ จันทน์เทศ
คุณธญานี แสงอรุณ
คุณนฤมล เชียวชาญ
คุณธนวรรณ ปรีพูล
คุณกษิตินาถ ฤทธิคุปต์
คุณจินตนา อิศราภรณ์
คุณกัญญา ทาสีธง
คุณน้ำตาล พูลเขตกิจ
คุณจีรภัทร ขาวสอาด
คุณปลายรายา อยู่ถมยา
คุณอนุสรา ธนะชัย
คุณสุพัตรา สดทิม
คุณปฏิศวร์ชุดา จิรวรรณาวัชร์
คุณกฤษณ์ ไกรสมสาสตร์
คุณวิรภา พูลทวี
คุณอภิรดี ชูสุวรรณ
คุณสถาพร จุลพันธ์

เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี

รางวัลที่ 1 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางกรุงเทพ-ภูเก็ตจาก Thai Airways รางวัลละ 3 ที่นั่ง และจี้เพชรแท้ Line Collection เพชรน้ำ 99 E Color Diamond HEART CHARM จาก Jubilee รวมมูลค่ารางวัลละ 33,900 บาท

คุณสรวิชญ์ วัชโรทยางกูร

รางวัลที่ 2 โทรศัพท์มือถือ “Samsung Galaxy S20+” มูลค่ารางวัลละ 31,900 บาท

คุณอริยา สุนทรารักษ์

รางวัลที่ 3 บัตรกำนัลแทนเงินสด มูลค่ารางวัลละ 1,000 บาท

คุณอธิษฐ์ เหลืองรุ่งรัส
คุณวิวาพร สุวรรณ
คุณพิจิตรา สุรวิทย์
คุณจุฬาลักษณ์ เงินจัตุรัส
คุณอัคคเดช ประทีปแก้ว
คุณนันทิภา อภินันท์
คุณกาญจนา หินแก้ว
คุณวรวุฒิ แก้วโวหาร
คุณชนิสรา ควรคำนวน
คุณรัตนพล โยธินอุปไมย
คุณธัญญามาศ วงศ์จอม
คุณพรทิพย์ แต้สกุล
คุณหทัยทิพย์ จิตสัมฤทธิ์
คุณอาทิตย์ ศรีสินธุ์ชัย
คุณไพรศักดิ์ ศรีพรรณา
คุณรุ่งนภา กองทำ
คุณกนิษฐา ห้าวหาญ
คุณจิราพร ชาวสวนแพ
คุณสุกมล วงศ์คูณ
คุณชนมณี สุเมืองทอง
คุณวีณา จิตรประจญ
คุณอชิลญา เอนกวิทย์
คุณวรนุช รังษี
คุณยุทธนา อุกาพรหม
คุณนภาลัย ทองเลิศ
คุณพงศกร วรบุตร
คุณไพรวรรณ สกุลมนต์สิริ
คุณพรพิไล คำหาญ
คุณวรรษมน จิตรประจณ
คุณปิยะศิริ อักโข

เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

รางวัลที่ 1 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางกรุงเทพ-ภูเก็ตจาก Thai Airways รางวัลละ 3 ที่นั่ง และจี้เพชรแท้ Line Collection เพชรน้ำ 99 E Color Diamond HEART CHARM จาก Jubilee รวมมูลค่ารางวัลละ 33,900 บาท

คุณพัทธนันท์ บัวขาว

รางวัลที่ 2 โทรศัพท์มือถือ “Samsung Galaxy S20+” มูลค่ารางวัลละ 31,900 บาท

คุณฉันทนา พุกเจริญ
คุณสิทธิ์ศักดิ์ สิริเลิศขวัญ

รางวัลที่ 3 บัตรกำนัลแทนเงินสด มูลค่ารางวัลละ 1,000 บาท

คุณวนิดา พันธ์เจ้าฝ่าย
คุณนฤมล อิทธิโสภณกุล
คุณสุจิตรา ผดุงกิจนิรันดร์
คุณภัทรวุฒิ อุประชัยวุฒ
คุณสุภาชินี สวัสดิ์วาทิน
คุณยงยุทธ ชาวะนะ
คุณศศิธร ทิพโชติ
คุณรุ้งทอง สนธิกุล
คุณวิรัลพัชร คงตระกูลพิทักษ์
คุณสุทธิพันธ์ ฉัตรวิไลลักษณ์
คุณนุสรา หาฤทธิ์
คุณนพรัตน์ พรมลี
คุณชุติมา จรูญธรรม
คุณภรณ์ทิพย์ กงทอง
คุณศักดา หรรอารีย์
คุณจิราภรณ์ นครธรรม
คุณปัญจมาพร ศรีหานู
คุณมัทนี วงศ์ศิริ
คุณสุรชัย ซาบรรทม
คุณสุมินตรา หิรัญกิตติวงศ์
คุณบุญช่วย อมรภิญโญ
คุณทรรศน์กมล ศรีคำภา
คุณกาญจนี กาญจนรัชต์
คุณสกนธ์ สิทธิศิริพร
คุณจิรัชญาน์ เพ็งทอง
คุณวชิร องค์วิเศษ
คุณวรัญญ์ ฉลาดพจนพร
คุณณัฐพัชร อึ้งมณีประเสริฐ
คุณขวัญรัก ถิ่นเทศ
คุณณัฏพร วิเศษสมบัติ

เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น

รางวัลที่ 1 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางกรุงเทพ-ภูเก็ตจาก Thai Airways รางวัลละ 3 ที่นั่ง และจี้เพชรแท้ Line Collection เพชรน้ำ 99 E Color Diamond HEART CHARM จาก Jubilee รวมมูลค่ารางวัลละ 33,900 บาท

คุณอนุธิดา เสมอใจ

รางวัลที่ 2 โทรศัพท์มือถือ “Samsung Galaxy S20+” มูลค่ารางวัลละ 31,900 บาท

คุณสุขภัทรา คชพลายุกต์
คุณปุณยนุช นงนุช

รางวัลที่ 3 บัตรกำนัลแทนเงินสด มูลค่ารางวัลละ 1,000 บาท

คุณหวานใจ เพียสุพรรณ์
คุณวันทนา พิพัฒน์ไชยศิริ
คุณฐาปนพงศ์ ตันติเศรณี
คุณปิยาภรณ์ พรสวัสดิ์
คุณสวิตตา ชูสถาน
คุณโชติกา สารัมภ์
คุณรัตนา วิเชียรฉาย
คุณนริสรา พัชรานุ
คุณจิราพร ตระการไทย
คุณชัยวัฒน์ ลาภผลพูลทวี
คุณชนากานต์ รุ่งเรืองวรโชติ
คุณวิลาวัณย์ ศิริงาม
คุณบุญเรียบ วดีศิริศักดิ์
คุณครองทรัพย์ ราชาเดช
คุณปาลิดา โสมาศรี
คุณพร้อมศักดิ์ รักษพงษ์
คุณปรียารัตน์ กิติ
คุณภัทธิญา หามะฤทธิ์
คุณสุรชัย ลีศิริกุล
คุณภาวิณี วรธนิตกิจกุล
คุณชยกร เลิศมหาลาภ

เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา

รางวัลที่ 1 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางกรุงเทพ-ภูเก็ตจาก Thai Airways รางวัลละ 3 ที่นั่ง และจี้เพชรแท้ Line Collection เพชรน้ำ 99 E Color Diamond HEART CHARM จาก Jubilee รวมมูลค่ารางวัลละ 33,900 บาท

คุณสุดารัตน์ อุ่นคำ

รางวัลที่ 2 โทรศัพท์มือถือ “Samsung Galaxy S20+” มูลค่ารางวัลละ 31,900 บาท

คุณนรันต์ บุบผาสุวรรณ
คุณกฤษฎี กรินชัย

รางวัลที่ 3 บัตรกำนัลแทนเงินสด มูลค่ารางวัลละ 1,000 บาท

คุณชาญวิทย์ คำฝั้น
คุณณัฐพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
คุณศิริพร สุขเพิ่ม
คุณจามจุรี พวงขุนทด
คุณหทัยชนก กองสุข
คุณประสาร หึกขุนทด
คุณชนาภัทร โจทย์ครบุรี
คุณพนิดา อาจสันเทียะ
คุณศิริลักษณ์ บุญมาเจริญ
คุณธนิกาญจน์ สุทธิชัยมงคล
คุณจิดาภา โรจนถริปรีดา
คุณรัฐฐิภรณ์ เกวียนกระโทก
คุณรัตนาพร ธีรปรเมศวร์
คุณปิยนุช ประเสริฐธรรมา
คุณอานนท์ จิณโรจน์
คุณพรทิพย์ จอดนอก
คุณดารัตน์ สิงหวรางกูร
คุณวราภรณ์ พิมพ์แพทย์
คุณพิศมัย ชัยปัทมานนท์
คุณชวกร คำฝั้น
คุณศิริฏษภา ดาบถ
คุณเถลิงเกียรติ เกษเมธีการุณ
คุณอุบล ขอผลกลาง
คุณภัคจิรัณพร จงกุล
คุณพรประภา วรธัญญาสิทธิ์
คุณศรนรินทร์ ภักดิ์ชัยภูมิ
คุณธนพล สมพลกรัง
คุณกมลชนก นุชบุญยัง
คุณสุจิตรา จำปาศรี
คุณนวลนภา กันจินะ

เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี

รางวัลที่ 1 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางกรุงเทพ-ภูเก็ตจาก Thai Airways รางวัลละ 3 ที่นั่ง และจี้เพชรแท้ Line Collection เพชรน้ำ 99 E Color Diamond HEART CHARM จาก Jubilee รวมมูลค่ารางวัลละ 33,900 บาท

คุณอนิสรา สุวรรณรัตน์

รางวัลที่ 2 โทรศัพท์มือถือ “Samsung Galaxy S20+” มูลค่ารางวัลละ 31,900 บาท

คุณแอนสุดา สิทธิรักษ์
คุณขวัญตา อยู่ล่อง

รางวัลที่ 3 บัตรกำนัลแทนเงินสด มูลค่ารางวัลละ 1,000 บาท

คุณฉัตร วนจารุโรจน์
คุณดลปภัสสร์ ฉายากุล
คุณพิมพ์สาย พุทธโธ
คุณฤทัยรัตน์ ชุมพงศ์
คุณชัญญานุช สุวรรณโชติ
คุณสมใจ เทศพิทักษ์
คุณอรัญญา ราชพิบูลย์
คุณนริษษรา สิทธิชู
คุณกฤษฎา ประชานุชิด
คุณกิจภาณุพงศ์ โชติกาอำนวยชัย
คุณพรพรรณ บัณฑุกุล
คุณอาภรณ์ ศรีเพชร
คุณวัชราภา วรนันทวัฒน์
คุณสุกัญญา แซ่คู้
คุณวิภาสิริ ชื่นวิเศษ
คุณอัญมณี อู่เงิน
คุณฉัตรชฎา เจียมวิจิตร
คุณนิติยา รักษ์เดช
คุณรติยา ไพฑูรย์
คุณมยุรีย์ แซ่เหง่า
คุณจงกช สุขลิ้ม
คุณWEERWAN TANTIPRAWAN
คุณเรวดี แสงสุวรรณ
คุณรัตติกร ขำเจริญ
คุณธิติ อิ่มอัน
คุณกฤตยา ต้อยแก้ว
คุณรัชนี งามสง่า
คุณวรินทร์ทิรา ภิรมย์
คุณเปี่ยมสุข นาคพันธุ์
คุณสุนิสา สุวรรณชาติ

เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

รางวัลที่ 1 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางกรุงเทพ-ภูเก็ตจาก Thai Airways รางวัลละ 3 ที่นั่ง และจี้เพชรแท้ Line Collection เพชรน้ำ 99 E Color Diamond HEART CHARM จาก Jubilee รวมมูลค่ารางวัลละ 33,900 บาท

คุณดวงมณี ผลบุญเกิดทรัพย์

รางวัลที่ 2 โทรศัพท์มือถือ “Samsung Galaxy S20+” มูลค่ารางวัลละ 31,900 บาท

คุณพิมพ์สิริ ไมยฤทธิ์
คุณศิริตราน์ พรหมจันทร์

รางวัลที่ 3 บัตรกำนัลแทนเงินสด มูลค่ารางวัลละ 1,000 บาท

คุณนลินี จารุพานิช
คุณชัชญาดา เมธาอชิรกุล
คุณชูวิทย์ ลิ่มสุขวรรณโณ
คุณพาฝัน กาญจนรุจิ
คุณปรวรรณ พิขุนทด
คุณอัษฎางค์ วงศ์การเวง
คุณนุชนาฎ คูถิรตระการ
คุณจุฑามาศ อินทร์รอด
คุณสุรวิชญ์ สุขตาไชย
คุณรวีวรรณ ภูวัชร์วรานนท์
คุณต่อศักดิ์ พึ่งรัศมี
คุณวริศรา เสาวคนธ์
คุณลดาวัลย์ ชัยสงคราม
คุณพธู บุณยปถัมภ์
คุณสุภัทรา ครุอำโพธิ์
คุณสาวิณี รติศุภกร
คุณกุลชญา กุลถิรวงศ์
คุณปรารถนา ปรียะชาติ
คุณนิสาชล ประยูรช่วย
คุณวรวิทย์ อำไพชัยโชค
คุณเขมณัฐฐ์ กองคำ
คุณชูวงศ์ สีตะพงศ์
คุณปภัฒธหงษ์ สงแช้ม
คุณรุสมีนา เปาะแต
คุณสุกัญญา สัจดา
คุณบุญญา ทุมพันธ์
คุณนภัสสร นุ้ยสุวรรณ
คุณสาวิณี รติศุภกร
คุณจันทร์จิรา หนูทอง
คุณจุฑามาศ วชิรญากุล

เซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช

รางวัลที่ 1 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางกรุงเทพ-ภูเก็ตจาก Thai Airways รางวัลละ 3 ที่นั่ง และจี้เพชรแท้ Line Collection เพชรน้ำ 99 E Color Diamond HEART CHARM จาก Jubilee รวมมูลค่ารางวัลละ 33,900 บาท

คุณปิ่นกมล ดำทอง

รางวัลที่ 2 โทรศัพท์มือถือ “Samsung Galaxy S20+” มูลค่ารางวัลละ 31,900 บาท

คุณปวีณา จิตรอารีย์
คุณเจษฎาภรณ์ ชัยชนะ

รางวัลที่ 3 บัตรกำนัลแทนเงินสด มูลค่ารางวัลละ 1,000 บาท

คุณสุชัญญา สมสุข
คุณคชานนท์ ก้องกาญจโนภาส
คุณพงษ์ชัย มณีชื่น
คุณธนิพงษ์ พันทวี
คุณเพ็ญศิริ ม่วงเสน
คุณอินทัช ขวัญสถาพรกุล
คุณภาสินี คงชู
คุณลักขณา เรืองวัฒนกุล
คุณอัญชนา สิงหพันธ์
คุณอรรณพ คนเที่ยง
คุณจินตนา เหล่าทองมีสกุล
คุณปรีตะธิดา คชภักดี
คุณรชดา อมรกล
คุณวรินทร ณะจันทร์
คุณประภัสสร เชาสนสกุล
คุณนอร หวานทอง
คุณวรัทยา ใจห้าว
คุณอำนวย คงขาว
คุณอารียา เพ็ชรดำ
คุณชัญญาพรรณ์ บัวนุช
คุณบัณฑิตา บุญพร่อง
คุณอ้อมกาญจน์ สันติภราภพ
คุณวนิดา ปะหนะ
คุณปวีนา กะหรีม
คุณศศิน บุญชูวงศ์
คุณสุภาวัลย์ เพ็ชรา
คุณอรสา บุญแต่ง
คุณสิริพร จโณภาส
คุณหนูน้อย เชาว์ชะตา
คุณศศิธร เจียมพิจิตรกุล

เซ็นทรัล ภูเก็ต

รางวัลที่ 1 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางกรุงเทพ-ภูเก็ตจาก Thai Airways รางวัลละ 3 ที่นั่ง และจี้เพชรแท้ Line Collection เพชรน้ำ 99 E Color Diamond HEART CHARM จาก Jubilee รวมมูลค่ารางวัลละ 33,900 บาท

คุณณัฐกิตติ์ ทวีบุญ

รางวัลที่ 2 โทรศัพท์มือถือ “Samsung Galaxy S20+” มูลค่ารางวัลละ 31,900 บาท

คุณอรพรรณ มายะการ
คุณนารา อิสรารังสรรค์
คุณพนิดา มณฑารพ

รางวัลที่ 3 บัตรกำนัลแทนเงินสด มูลค่ารางวัลละ 1,000 บาท

คุณนิธินันท์ ทรัพย์ดิษฐากร
คุณพัชรภรณ์ งามนิรัตน์
คุณทัพพ์เทพ ถิระวัฒนาไพศาล
คุณนุชนภา วงษ์เจริญสิน
คุณอาทร ยุติธรรม
คุณชวาลี โอสถานุเคราะห์
คุณชนากานต์ แสนวงศ์วัน
คุณศุภวรรณ ศรัทธาสุข
คุณสุมลฑา มีเจริญ
คุณแน่งน้อย สุวิชากรพงศ์
คุณปพิชญา พึ่งเกียรติรัศมี
คุณวรุฒ คงหนู
คุณรัชดาภรณ์ จินดาพล
คุณลำดวน กองข้าวเรียบ
คุณPLYACHAI PROMMAS
คุณตริยาภรณ์ ธีระรังสฤษดิ์
คุณมาลี ก่อสกุล
คุณนวลจันทร์ ชัยนาคิน
คุณปัณณรัตน์ เบญจวลีย์มาศ
คุณภคมน ภัคธนวรรธ
คุณชนมชนก ไตรศรี
คุณวิศรุต สารวงศ์
คุณธนกฤต ธนสิรานนท์
คุณจิราภัตร สิทธิรานนท์
คุณนัทรียา พาลี
คุณวรรณิดา เกื้อรอด
คุณศุภวดี อึ้งตระกูล
คุณคริตศิภรณ์ ธุระหาญ
คุณสุขศรี ยมพูล
คุณธไนศวรรย์ หล่อสุพรรณพร

top
close